15 Giżycka Brygada Zmechanizowana


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

TRADYCJE 15 GIŻYCKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
im. ZAWISZY CZARNEGO

 

,,(…) ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości"

                                                                              Marszałek Józef Piłsudski

 

Po przejęciu 15 lipca 1994 roku przez 15 Dywizję Zmechanizowaną tradycji grunwaldzkich, przyjęciu miana „Warmińsko- Mazurska” oraz imienia króla Władysława Jagiełły -kadra zawodowa 15 Brygady Zmechanizowanej wystąpiła z wnioskiem o dziedziczenie chlubnych tradycji pułków 15 Dywizji Piechoty (1919-1939) oraz o kontynuowanie bogatych tradycji 2 Pułku Zmechanizowanego, na bazie którego sformowano brygadę.

Starania te zakończyła decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 101/MON  z dnia 14 lipca 1995 roku.

W akcie nadania tradycji Sekretarz Stanu I zastępca Ministra Obrony Narodowej  dr. Andrzej KARKOSZKA  napisał:

   15 lipca 1995r . przejmiecie sięgające XVII wieku dziedzictwo tradycji jednostek związanych z 2 Pułkiem Zmechanizowanym wraz z tradycjami jednostek piechoty i artylerii 15 Dywizji Piechoty 1919-1939. Mieszczą się w nich dokonania  i zasługi bojowe żołnierzy walczących w obronie Konstytucji 3 Maja w powstaniu kościuszkowskim, w legionach polskich we Włoszech, powstaniu wielkopolskim, w obronie niepodległości i granic w latach 1919-1920, w wojnie obronnej 1939 roku, konspiracji, Armii Polskiej na Wschodzie i okresu powojennego.

Dzieje Waszej brygady otwiera 2 Regiment Pieszy Królewicza, utworzony  w 1717roku, którego żołnierze walczyli w obronie najnowocześniejszej na owe czasy w Europie- Konstytucji 3 Maja i w powstaniu kościuszkowskim 1794 roku.  To miedzy innymi żołnierze tego regimentu obecni byli podczas przysięgi Naczelnika Tadeusza Kościuszki na rynku w Krakowie.

  W Księgę Bojowej Chwały brygady wpiszecie walki 2 batalionu Legii Polskiej we Włoszech 1797-1801.

  Przejmiecie tradycje bojowe 2 Pułku Piechoty Liniowej Księstwa Warszawskiego 1806-1814- walczącego w składzie Legii I księcia Józefa Poniatowskiego, a następnie Jana Henryka Dąbrowskiego.

   W Waszą tradycję  wpisze się  2 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego 1815-1831 walczący z zaborcą w bitwach o Warszawę 1830 roku, Paprotnię i Warszawę 1831roku.

 

Będziecie następcami 2 Pułku Piechoty Legionów 1914-1944, którego ogromne dziedzictwo obejmuje walki w kampanii karpackiej 1914-1915, walki na Wołyniu i w wojnie polsko-bolszewickiej 1918-1920. W jego historię wpisały się również walki żołnierzy o niepodległość i granice  we wrześniu 1939roku w chwalebnym szlaku od Gór Borowskich do Zakroczymia, walk odtworzonego w Armii Krajowej w lipcu 1944 roku oddziałów partyzanckich „Nurta”, „Jędrusiów”, „Zawiszy”, i „Misia” 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej.  

Przejmiecie bogate tradycje 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej utworzonego w 1919 roku w Inowrocławiu z wielkopolskich oddziałów powstańczych. Dziedzictwo Pułku obejmuje bojowe zasługi i dokonania żołnierzy ziemi wielkopolskiej i kujawskiej w powstaniu wielkopolskim, w zajmowaniu Pomorza w 1920 roku , w wojnie polsko-bolszewickiej oraz we wrześniu 1939roku.

Dokonania Waszych poprzedników obejmują szlak bojowy 61 Pułku Piechoty utworzonego w 1919 roku w Bydgoszczy. Wiedzie on od walk przyszłych pododdziałów pułku na zachodnim odcinku frontu wielkopolskiego, przez walki na ziemi chodzieskiej i wyżyskiej     w lutym 1820roku,walki z bolszewikami na froncie wschodnim ze sławna walką o Kojdanów 11 października 1920 roku oraz walki w wojnie obronnej 1939 roku na szlaku od Bydgoszczy przez Dobrzyków, Bzurę i obronę Warszawy.

 

W Waszej historii poczesne miejsce zajmą bojowe tradycje 62 Pułku Piechoty z Bydgoszczy, jego dokonania w obejmowaniu Pomorza w styczniu 1920 roku,      jego walki z Armią Czerwoną nad Berezyną, w bitwie warszawskiej w okolicach Mińska Mazowieckiego, a następnie Kolna i Mińska Litweskiego.

Bojowej chwały dopełnią dokonania żołnierzy 15 Pułku Artylerii Lekkiej z Bydgoszczy utworzonego w trakcie walk powstańczych w Wielkopolsce z baterii i dywizjonów artylerii. W szlak bojowy pułku wpisały się walki w zajmowaniu Pomorza  w styczniu 1920 roku, walki w kwietniowej ofensywie kijowskiej, w obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku w rejonie Okuniewa i Karczewa, natarciu na Mińsk Mazowiecki oraz walki w wojnie 1939 roku na szlaku od Bydgoszczy przez Szczytno, Bzurę i obronę Warszawy. 

W wasze tradycje wpisze się 2 Pułk Piechoty 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki utworzony w 1943 roku w Sielcach nad Oka ze swoim krwawym szlakiem bojowym od Lenino do Berlina.

W tradycje brygady wpiszecie pokojowe dokonania 2 Pułku Piechoty a następnie 2 Pułku Zmechanizowanego stacjonującego do końca 1945 roku w Modlinie, a następnie Legionowie, Skierniewicach i Giżycku.

 

Po rozformowaniu w 2000 roku 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego, do chlubnych tradycji pułków piechoty i artylerii dziedziczonych przez brygadę dołączyły  bojowe tradycje pułków kawalerii.  15 GBZ przejęła kompleks koszarowy w Orzyszu, oraz tradycje i dziedzictwo kolejnych oddziałów wojskowych, wchodzących w skład  4 Suwalskiej Brygady Kawalerii.

 • 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego -             1919-1945
 • 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego-             1917-1939
 • 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego-       1920-1939
 • 3 Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana  Czarnieckiego-      1921-1939
 • 4 Dywizjonu Artylerii Konnej -   1918-1939                                                          

Bataliony i dywizjony brygady utożsamiają się z rodowodem i tradycjami pułków, których tradycje dziedziczy Brygada.

    Decyzją nr 6/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 8 stycznia 2007 r. 2 batalion zmechanizowany 15 GBZ przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji: 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego -1921-1939 9 pułku strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego Armii Krajowej 1943-1945.

       Decyzją nr 164/MON z dnia 29 kwietnia 2014r. 1 Batalion Zmechanizowany 15 GBZ przejął i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego i otrzymał nazwę wyróżniającą „Szwoleżerów Mazowieckich”

     Batalion czołgów kultywuje zaszczytne tradycje - 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego

Batalion dowodzenia brygady kultywuje tradycje - Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego.   

 Pozostałe pododdziały pielęgnują tradycje 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego (1917-1939) oraz 4 Dywizjonu Artylerii Konnej (1918-1939).

 Bohaterstwo i heroizm naszych poprzedników, ich poświęcenie opłacone niejednokrotnie ofiarą  życia pozostają dla „Zawiszaków” najlepszym przykładem dochowania wierności przysiędze wojskowej. Poprzez swoje życie przepełnione patriotyzmem i ofiarnością  wynosili oni honor żołnierski do najwyższej godności społecznej.

 

15 lipca 1995r.-Decyzją MON NR 101/MON z dnia 14 lipca 1995r. nadano 15 Brygadzie Zmechanizowanej  nazwę wyróżniającą „GIŻYCKA”  oraz  imię Zawiszy CZARNEGO i ustanowiono datę Dorocznego Święta na dzień 15 lipca na pamiątkę bitwy grunwaldzkiej. Brygada otrzymała również sztandar ufundowany przez społeczeństwo ziemi giżyckiej. 15 lipca 1995r. na Polach Grunwaldu żołnierze brygady otrzymali swój sztandar który został wręczony przez Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO. Sztandar poświęcił biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań. 15.07.2015 r. Poświecenie Sztandaru - biskup polowy WP Leszek Sławoj GŁÓDŹ, arcybiskup SAWA i księża innych wyznań. 15.07.1995 r. Dowódca 15 GBZ płk Ireneusz RYDZYŃSKI odbiera sztandar z rąk Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Tadeusza WILECKIEGO podczas uroczystości na Polach Grunwaldu.

 

PATRON

ZAWISZA CZARNY z Garbowa
Herbu Sulima
 
 
Sławny, niepokonany w licznych turniejach rycerz, symbol cnót rycerskich. Starosta kruszwicki od roku 1417, starosta spiski od 1420. Wielokrotnie brał udział w wyprawach przeciwko Turkom, występując wraz ze swym bratem Farurejem w szeregach rycerstwa europejskiego, ściąganego na te wyprawy przez króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego, z którego dworem był przez lata silnie związany. Na wieść o szykującej się ostatecznej rozprawie z Krzyżakami powrócił do kraju. Po bitwie pod Grunwaldem, w której brał czynny udział (niewykluczone, że to właśnie Zawisza w krytycznym momencie bitwy uratował królewski sztandar, choć nie ma na to wyraźnych dowodów) wystąpił Zawisza z propozycją zawarcia pokoju między królem polskim i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim - (układ w Lubowli w 1411). W 1412 r. uczestniczył wraz z królem Władysławem Jagiełłą w uroczystym zjeździe monarchów w Budzie, występując również jako uczestnik zorganizowanego przy tej okazji wielkiego turnieju rycerskiego. Jako uznany autorytet moralny i świetny dyplomata, a przez to jeden z najbardziej zaufanych ludzi króla Władysława Jagiełły, został Zawisza wysłany jako jeden z sześciu posłów polskiej delegacji na sobór w Konstancji (1414 – 1418), gdzie wsławił się występując jako jeden z nielicznych obrońców sprawy i osoby Jana Husa.
W 1415 r. towarzysząc Zygmuntowi Luksemburskiemu w podróży do Perpignan w Hiszpanii pokonał w głośnym pojedynku Jana z Aragonii, wysadzając z siodła jednym uderzeniem kopii najprzedniejszego rycerza turniejowego zachodniej Europy. Utwierdziwszy w ten sposób sławę niepokonanego i najznamienitszego rycerza w Europie, chętnie był podejmowany na dworach władców europejskich. W latach 1421 – 1422 walczył po stronie króla Węgier z czeskimi husytami, wielokrotnie również posłował na dwór Zygmunta Luksemburskiego. Podczas odbywania jednego ze swych licznych poselstw, przebywając na dworze tegoż władcy dostał się do niewoli czeskiej podczas walk w obronie tzw. Niemieckiego Brodu. Z niewoli tej został wkrótce uwolniony, ponoć za niezwykle wysokim okupem. W historii odnotowano również słynną ucztę jaką wydał Zawisza Czarny w Krakowie, wzięcie udziału w której uznało za zaszczyt kilku europejskich władców podczas ich zjazdu w stolicy Polski w roku 1424. Uczestnicząc w roli dowódcy oddziałów najemnych w wyprawie Zygmunta Luksemburskiego na Turków w roku 1428, osłaniając odwrót tego władcy z pola walki pod Golubacem (Gołąbcem), dostał się Zawisza w niezwykle dramatycznych okolicznościach do tureckiej niewoli, po czym, jak mówi legenda, w równie dramatycznych okolicznościach został zamordowany. Przyczynę śmierci Zawiszy Czarnego upatrywano jednak przede wszystkim w nieudolności króla Zygmunta Luksemburskiego, jako naczelnego dowódcy wyprawy.
Chcąc scharakteryzować postawę największego polskiego rycerza warto oddać głos wielkiemu kronikarzowi Janowi Długoszowi: „Nie tylko w tej bitwie, w której pojmany zginął, ale we wszystkich wyprawach okazywał się rycerzem dzielnym i znakomitym, słynął odwagą i wielkimi czynami, w których nikt mu nie dorównywał. Był zaś w mowie słodki i ujmujący, tak że nie tylko ludzi zacnych i szlachetnych, ale barbarzyńców nawet swoją uprzejmością zniewalał. Miał przede wszystkim ten rzadki w sobie przymiot, że jak w bitwie najśmielszy zapał, tak w radzie najumiarkowańszą okazywał rozwagę. Godzien za swe bohaterskie dzieła nie moich słabych, ale i Homera samego pochwał".
Postać Zawiszy Czarnego szybko obrosła w legendę, i to wyjątkową legendę, bo opartą na faktach najprawdziwszych. Dla wielu pokoleń Polaków Zawisza stał się jednym z najbardziej popularnych bohaterów narodowych – przede wszystkim symbolem niewzruszonej odwagi, nadzwyczajnej słowności i lojalności. Słynne stało się powiedzenie: „Na nim ci jako na Zawiszy", co miało po prostu znaczyć: „Polegaj jak na Zawiszy".

 

 

Poczet dowódców 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

- ppłk dypl. Ireneusz Rydzyński 1994 - 1996

-    płk dypl. Kazimierz Pałasz 1996 - 2000

-    płk dypl. Marek Ryszelewski 2001 - 2002

-    gen. bryg. Jerzy Zatoński 2002 - 2005

-   ś.p. gen. bryg. Witold Poluchowicz 2005 - 2006

-    gen. bryg. Zbigniew Smok 2006 - 2009

- gen. bryg. Piotr Błazeusz 2009 - 2013

-    gen. bryg. Sławomir Kowalski 2013 - 2015

-    płk dypl. Jan Rydz 2015 - 2016

-    gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński 2016 - 2018

-    gen. bryg. Norbert Iwanowski - 2018 - ...

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
Al. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
tel. 261335910
fax. 261335223
15bz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane